duhocnhat-satori

Bảng học phí các trường

  MỘT SỐ ĐỐI TÁC CỦA CÔNG TY
                 
                 
                 
Stt Tên Trường Đ/C Trường Nội dung phí nhập cho trường  Phí (yên) Khóa học
trước khi nhập cảnh Tháng 1 Tháng 4 Tháng 7 Tháng 10
1 CCMC SAITAMA Phí nhập học 50,000        
Học Phí 480,000        
Phí cơ sở vật chất 48,000 1 năm 2 năm 1 năm  1 năm 
Tài liệu 36,000 3 tháng 9 tháng 6 tháng
Ngoại khóa 20,000        
Phí ngân hàng nước ngoài 3,500        
Tổng 637,500        
2 YOHAN WASEDA TOKYO Hồ sơ thi tuyển 25,000        
Phí nhập học 50,000        
Học Phí 600,000 1 năm 2 năm 1 năm  1 năm 
Ngoại khóa 10,000 3 tháng 9 tháng 6 tháng
Phí sử dụng thiết bị 15,000        
Tổng 700,000        
3 NISHI – NIPPON FUKUAKA Phí thu nhận 150,000        
Học Phí 500,000        
Phí sinh hoạt của sinh viên 20,000 1 năm 2 năm 1 năm  1 năm 
Phí cơ sở vật chất 10,000 3 tháng 9 tháng 6 tháng
Bài khóa và bảo hiểm 55,000        
Tổng 735,000        

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Scroll to Top